Zápis dětí do mateřských škol 2024


Zápis dětí do mateřských škol

zřizovaných městem Znojmem pro školní rok 2024/2025 se koná

 

V ÚTERÝ 7. 5. 2024

  • ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98 na odloučeném pracovišti MŠ Slovenská 33

Informace k zápisu:

Děti budou přijímány do mateřských škol na základě předem zveřejněných kritérií mateřských škol.

 

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobně § 34a a 34b školského zákona, děti narozené v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019).

 

Spádové obvody jednotlivých mateřských škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 2/2020, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče, právní předpisy.

 

V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.

 

Zákonní zástupci se mohou dostavit k zápisu na více než jednu mateřskou školu, musí však předložit žádost a originální vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. V případě přijetí dítěte na více mateřských škol je nezbytně nutné, BEZODKLADNĚ oznámit mateřským školám, na kterou mateřskou školu dítě nastoupí.

 

JAK NA TO?

I. Fáze: Vydávání přihlášek od 1. dubna do 7. května 2024

Po vygenerování žádosti na adrese: https://mszapis.muznojmo.cz/

  • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
  • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ ani odbor školství, kultury a památkové péče kontaktovat.

 

  • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit nebo kontaktujte odbor školství, kultury a památkové péče.
  • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost.
  • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů je vhodné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

II. Fáze: Sběr žádostí v úterý 7. května 2024 v době od 9:00 hodin do 16:00 hodin

  • Sběr žádostí probíhá v tomto termínu na jednotlivých mateřských školách za přítomnosti dětí.

· Informujte se na adrese: https://mszapis.muznojmo.cz/  o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

· Do MŠ doručte řádně vyplněnou žádost vygenerovanou z webové aplikace, předložte originál rodného listu a občanský průkaz k ověření uvedených údajů.

 

III. Fáze: Přijímací řízení od května do června 2024

  • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
  • Průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte můžete sledovat na stránkách webové aplikace.

 

Kontaktní místa:

Pro zákonné zástupce, kteří potřebují pomoc a vyplnění či tiskem přihlášky:

Městský úřad – odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 8, 6. patro

 

Marta Šulerová, marta.sulerova@muznojmo.cz, +420 777 562 996

Ing. Denisa Krátká, denisa.kratka@muznojmo.cz, +420 739 389 015 

 

Termín návštěvy je možný po předchozí telefonické domluvě.