Poradenská pomoc

Školní poradenské pracoviště

Členové ŠPP

Mgr. Petra Veselá       Vedoucí ŠPP, speciální pedagožka, péče o žáky se SVP
Mgr. Světlana Bartůňková       Školní metodička prevence, výchovná poradkyně
Mgr. Radomíra Kufová       Speciální pedagožka, vyučující PSPP
Mgr. Radka Vicanová       Speciální pedagožka, vyučující PSPP
Mgr. Simona Škaroupková      Kariérová poradkyně

 

Konzultační hodiny po předchozí domluvě. Pedagogy kontaktujte prostřednictvím jejich emailů.

https://www.zsprazska.cz/zakladni-skola/kontakty-pedagogickych-pracovniku

 

Role ŠPP

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole, dále poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Spolupracuje s vedením školy, pedagogy, vychovatelkami školy, asistenty pedagoga a s pracovníky poskytujícími logopedické služby. Integruje poradenské služby školy se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, úřad práce, orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální odbor).

 

Nabídka služeb ŠPP:

 • Poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • Práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, vytváření široké základny preventivní činnosti
 • Vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • Poradenství žákům, zákonným zástupcům i jejich rodinným příslušníkům ve všech oblastech rizikového chování
 • Podpora práce se sociálně znevýhodněnými žáky
 • Mapování klimatu školy
 • Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
 • Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Koordinace péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, metodická pomoc
 • Spolupráce při vytváření plánů pedagogické podpory a jejich vyhodnocování
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • Zajištění vyšetření žáků v PPP, SPC

 

 • Poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu,         o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Spolupráce s dalšími odborníky a odbornými zařízeními – PPP, SPC, střediska výchovné péče, probační a mediační služba, OSPOD, úřad práce