Informace pro vycházející žáky

Informace o testování uchazečů o vzdělávání na středních školách

ve školním roce 2020/2021

 

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

 

 • negativní test
 • žádné příznaky onemocnění COVID - 19

 

 

TESTOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 má povinnost uchazečům o vzdělávání na střední škole umožnit základní škola, ve které se vzdělávají, a to i v případě distanční výuky.
 • Základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
 • Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, si ověří originál potvrzení, zkontroluje obsah (nepořizuje si kopie). Vlastní potvrzení zůstává uchazeči.
 • Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, může provádět testování, ale nemusí (nemá tuto povinnost).
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

 

POTVRZENÍ O PROVEDENÉM TESTU VE ŠKOLE MŮŽE BÝT U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NAHRAZENO:

 • Dokladem, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní.
 • Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotnických služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
 • Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkového schématu uplynulo od aplikace nejméně 14 dní).

 

POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

 • V případě, že uchazeč bude mít pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
 • Zákonný zástupce v případě pozitivního výsledku antigenního testu je povinen informovat telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte, který je povinen rozhodnout o provedení RT-PCR testu a vyplnit elektronickou žádanku.
 • Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na přijímací zkoušce.