Informace pro vycházející žáky

Přijímací řízení od 1. ledna 2024

 

Hlavní principy:

 • evidence všech přihlášek (maturitní obory, nematuritní obory, víceletá gymnázia, konzervatoře) v jednotném informačním systému (= IS)
 • možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů (až do 5 oborů v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou)
 • možnost podání přihlášek plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím identity občana
 • prioritizace přihlášek (= určení pořadí) zákonným zástupcem
 • zůstává: možnost konat jednotnou přijímací zkoušku (=JPZ) na maturitní obory 2x (zůstává skutečnost: uchazeči se započítává lepší výsledek na všechny obory s JPZ)
 • nově: 2x mohou konat JPZ uchazeči, kteří se hlásí na jeden maturitní obor, kteří se hlásí na víceletá gymnázia
 • IS bezprostředně po vyhodnocení JPZ (+ školní části) bude na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělávání
 • „vzdání se“ svého místa lze v případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určeného oboru + možnost podání přihlášek do následujících kol přijímacího řízení

Podání přihlášek:

 • 30. 11. 2023 na umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou
 • 1. 2. 2024 – 20. 2. 2024 na gymnázia, SOŠ, SOU

Kritéria přijímacího řízení zveřejní na webových stránkách a dají do IS ředitelé do:

 • 31. 10. 2023 na umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou (do IS během ledna)
 • 31. 1. 2024   na gymnázia, SOŠ, SOU

Termíny konání zkoušek:

 • 2. 1. - 15. 2. 2024               talentové zkoušky na umělecké škole, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou
 • 12. 4. a 15. 4. 2024             jednotná přijímací zkouška na čtyřleté obory
 • 16. 4. a 17. 4. 2024             jednotná přijímací zkouška na šestileté a osmileté obory
 • 29. 4. a 30. 4. 2024             náhradní termín pro všechny obory (pokud se žák pro vážné důvody nemůže dostavit)

Centrum určí 1. března 2024 a zveřejní v IS místo konání jednotné zkoušky uchazečům v obou termínech, a to vždy pouze ve škole s maturitním oborem, který je uveden na přihlášce (na oba termíny může být určena stejná škola; uchazeč pouze s jedním maturitním oborem koná JPZ vždy ve stejné škole).

Tři způsoby podání přihlášek:

 • elektronicky prostřednictvím IS na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci
 • v podobě výpisu získaného v IS – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky
 • na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňující dálkový přístup

Přílohy přihlášek:

 • přikládají se do systému IS ve formě prosté kopie (ředitel může požádat o originál)
 • v případě přílohy „hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání“ základní školy mohou uchazečům vydat výpis s QR kódem z informačního systému školy
 • pozdější termín na přílohy (soutěže, olympiády…)

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou:

 • změnou je, že uchazeči nebudou mít v únoru rozhodnutí o přijetí, ale pouze výsledek talentové zkoušky
 • vztahuje se na uchazeče princip prioritizace – v IS mohou pořadí svých oborů měnit do 15. 3. 2024

Vyhodnocení výsledků:

 • 15. května 2024 všechny obory v IS
 • nezasílá se písemné rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí

Opravné prostředky:

 • odvolání do 3 pracovních dnů písemnou formou řediteli školy (pouze v případě, že došlo k chybě v průběhu přijímacího řízení)

Druhé kolo přijímacího řízení stejně jako 1. kolo je stanoveno jednotně včetně termínu a počtu přihlášek:

 • přihlášku podá uchazeč, který nebyl přijat do žádného oboru vzdělávání nebo se vzdal přijetí
 • zohledňuje JPZ z prvního kola
 • ředitel může vyhlásit 2. kolo do 18. 5. 2024
 • termín podání přihlášek je 24. 5. 2024
 • řádný termín školní přijímací zkoušky bude pouze jeden od 8. 6. – 12. 6. 2024
 • výsledky budou zpřístupněny 13. 6. 2024

Třetí a další kola:

 • ředitel vyhlásí kritéria a zadá je do IS
 • termín odevzdání přihlášek nejdříve 7. den po vydání všech rozhodnutí v kole předchozím
 • neomezený počet přihlášek v tištěné podobě (na jednom tiskopisu vždy jeden obor), bez prioritizace
 • výsledky JPZ se nemusí zohledňovat (pro uchazeče, kteří nekonali JPZ ředitel určí náhradní způsob hodnocení)
 • rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí pouze písemnou formou