Povinně zveřejňované informace

1. úplný název

 • Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98

2. důvod a způsob založení povinného subjektu

 • Zřizovatelem školy je Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo , tel: +420 515 216 111

 

3. popis vnitřní organizační struktury

4. kontaktní údaje povinného subjektu

4.1. kontaktní poštovní adresa.  

 • Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98, Pražská 2808/98 669 02 Znojmo

4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98, Pražská 2808/98 669 02 Znojmo

4.3. úřední hodiny

 • září až červen: pondělí  a středa 9.00 - 11.00, 12.00 - 14.00
 • v období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin v době práznin jsou dostupné vždy v sekci webová nástěnka školy

4.4. telefonní čísla

 • Kancelář: +420 739 391 775,+420  515 241 227
 • Ředitelna: +420 515 246 895,+420  734 795 401
 • Školní jídelna: +420  515 246 186
 • Školní družina: +420 605 924 757

Potřebujete napsat konkrétnímu zaměstanci? 

Naši učitelé a ostatní provozní zaměstnanci mají adresu ve formě: jméno.příjmení@zsprazska.cz

4.5. adresa internetové stránky

4.6. elektronická adresa

 • ID datové schránky: rqzi99s

5. bankovní spojení

 • škola – 123-6362850237/0100 (Komerční banka)
 • školní jídelna – 123-6362910287/0100 (Komerční banka)

6. IČ

 • 45669716

7. DIČ

 • CZ45669716
 • nejsme plátci DPH

8. dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů 

přístupné na adrese:

8. 2. Rozpočet

https://www.znojmocity.cz/hospodareni-a-finance/ms-95672

9. žádosti o informace

 • podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci Kontakty nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy

10. příjem žádostí a dalších podání

 • Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci Kontakty nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy

11. opravné prostředky

 • Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).

  Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

  Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.“

12. seznam používaných formulářů

13. předpisy

13. 1. nejdůležitější používané předpisy

 • Přístupné v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.....................

13. 2. vydané právní předpisy

14. úhrady za poskytování informací

 • bez úhrad

15. licenční smlouvy

15.1. vzory licenčních smluv

 • bez licenčních smluv

15.2. výhradní licence

 • bez licenčních smluv

16. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona, souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací.

17. zakázky malého rozsahu

 

Příspěvková organizace využívá pro zakázky malého rozsahu elektronický nástroj JOSEPHINE.