Pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

 

 

 

 

Pořadí

ID

 

 

1

3859484862

 

přijat

2

7930040327

 

přijat

3

8332969344

 

přijat

4

5472889344

 

přijat

5

7323776404

 

přijat

6

9306923522

 

přijat

7

4890477568

 

přijat

8

5443893248

 

přijat

9

7510520408

 

přijat

10

4896552448

 

přijat

11

4924723712

 

přijat

12

5251657216

 

přijat

13

7128942336

 

přijat

14

4791376642

 

přijat

15

9031451648

 

přijat

16

8165158912

 

přijat

17

6411500544

 

přijat

18

8113285129

 

přijat

19

3975358976

 

přijat

20

5184630272

 

přijat

21

1183342432

 

přijat

22

7859884416

 

přijat

23

8433637376

 

přijat

24

8696153344

 

přijat

25

2588314112

 

přijat

26

7686770176

 

přijat

27

3451714048

 

přijat

28

1549748224

 

přijat

29

2376594432

 

přijat

30

5815899529

 

přijat

31

1596340485

 

přijat

32

2666227968

 

přijat

33

6610306816

 

přijat

34

6185404928

 

přijat

35

8198985088

 

přijat

36

5683293184

 

přijat

37

2506587648

 

přijat

38

3959800832

 

přijat

39

3747961344

 

přijat

40

7405260892

 

přijat

41

3888747524

 

přijat

42

2807097344

 

přijat

43

3447457289

 

přijat

44

6575199232

 

přijat

45

3574297088

 

přijat

46

6454220854

 

přijat

47

5201270461

 

přijat

48

3848964608

 

přijat

49

8717435904

 

přijat

50

5269943048

 

přijat

51

5298457614

 

přijat

52

7292058272

 

přijat

53

8676372736

 

přijat

54

7851922816

 

přijat

55

3383147344

 

přijat

56

9118323712

 

přijat

57

6682238724

 

přijat

58

7770348288

 

přijat

59

6956609536

 

přijat

60

6819920896

 

přijat

61

6029918208

 

přijat

62

6038120965

 

přijat

63

1232586244

 

přijat

64

9412939008

 

přijat

Stanovení kritérií pro přijetí dětí do 1. ročníku

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Znojmo, Pražská 98 v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává tuto směrnici:

S t a n o v e n í k r i t é r i í
pro přijetí dětí do 1. ročníku základní školy

Tato směrnice stanoví kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole, Znojmo, Pražská 98. Směrnice je platná od 27. února 2024.

V rámci přijímacího řízení lze přijmout k docházce do 1. ročníku základní školy pouze takový počet dětí, který odpovídá počtu volných míst tří tříd 1. ročníku (maximální počet žáků 90).

Pokud celkový počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřekročí počet volných míst pro přijetí, rozhodne ředitelka školy o přijetí přihlášených žáků s ohledem na žádosti o odklad školní docházky.

Pokud celkový počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí počet volných míst pro přijetí do 1. ročníku, rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte na základě níže stanovených kritérií.

Přednostně budou přijímáni žáci:

1. s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školském obvodu Základní školy a   Mateřské školy, Znojmo, Pražská 98
2. mimo školský obvod, kteří mají trvalé bydliště v obci Znojmo
3. s trvalým pobytem mimo obec Znojmo

V rámci jednotlivých kritérií budou platit následující hledisko:

1. los

V případě, že by přijetím všech zapsaných žáků byla překročena kapacita přijímaných žáků (kapacita školy), rozhodne ředitelka školy o přijetí uchazečů losem.

Losování z registračních čísel uchazečů, která byla dětem přidělena při zápisu, provede ředitelka školy za přítomnosti zákonných zástupců, člena vedení školy a člena školské rady. O průběhu losování bude pořízen zápis.

Pro žáky, kteří měli ve školním roce 2023/2024 odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.

Ve Znojmě dne 28. února 2024 Mgr. Simona Škaroupková, ředitelka školy