Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98

 

Čj.ZSPRA 423/2019

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Provozní doba je určena od 5.45 h do 17 h. Příchod dětí do ranní družiny je vymezen od 5.45 h do 7.30 h, v 7.40 h vychovatelky děti odvádějí do šaten ZŠ, kde je zajištěn dohled před vyučováním. Po skončení vyučování učitelky předávají družinové děti opět vychovatelkám.

Odpolední pobyt zabezpečuje dětem odpočinek po vyučování, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti ve výtvarné, pracovní, hudební, dopravní, přírodovědné a sportovní činnosti. Před příchodem do ŠD se žák přezouvá. Pečuje o pořádek a čistotu. Uklízí po sobě vypůjčené věci a v pořádku je vrací. Žák oslovuje svoji vychovatelku „Paní vychovatelko“. Je zdvořilý, pomáhá vychovatelkám v jejich práci tím, že je ukázněný a dodržuje řád ŠD. Chová se přátelsky ke všem žákům ŠD. Neubližuje mladším dětem a pomáhá jim.

Provoz družiny probíhá v přístavbě pro školní družinu, v místnostech č. 6 /1.A/, 7 /1.B/, 10 /1.C/, 18 / ŠD 1/ a 21 /ŠD 2/, v nové víceúčelové učebně, rovněž v učebnách 2. C a 4. A.  Využíván je také areál školního hřiště. Děti jsou rozděleny do smíšených skupin.

Zájemce o školní družinu obdrží u vychovatelek zápisní lístek. Odhlášení dítěte je nutno provést písemně nejpozději k poslednímu dni v měsíci. ŠD se hradí již od 1. dne pobytu dítěte v následujícím měsíci. Ředitel školy může rozhodnout   o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, ničí majetek školy, dlouhodobě nenavštěvuje ŠD, popř. ji svévolně opustí. Vše se projednává předem se zákonnými zástupci žáka, vychovatelkou a výchovným poradcem.

Úhrada poplatku za ŠD činí 100 Kč / měsíc a bude provedena na účet 4211057099/6800, variabilní symbol je prvních 6 čísel rodného čísla žáka. Pokud nebude platba uhrazena nejpozději do 15. dne příštího měsíce, může být dítě vyloučeno.

Osvobozeny od platby ŠD jsou rodiny s životním minimem menším než 1,25 % příjmů. Žádost se podává 2x ročně (září, leden). Tiskopisy jsou k vyzvednutí v kanceláři školy.

Docházka přihlášených žáků je denně evidována. Doba pobytu ve ŠD se řídí přáním rodičů či zákonných zástupců dítěte, kterou uvedou na zápisním lístku. Chce-li žák odejít ze ŠD dříve, přinese si potvrzení od rodičů se změnou odchodu, s datem a podpisem zákonného zástupce. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD nepřišel, vychovatelka neodpovídá.

Vychovatelky zabezpečují a dbají na hygienu dětí před jídlem, zajišťují bezpečnost v zájmových činnostech.

Při delším pobytu v odpolední ŠD si nosí děti svačinky, pití je zajištěno (pitko).

Do zájmových kroužků si vedoucí odvádějí žáky do příslušných učeben. Po skončení kroužku jsou žáci přivedeni zpět do ŠD. Pro pobyt venku je doporučeno, aby dítě mělo vhodný sezónní a sportovní oděv a obuv. ŠD využívá v rámci sportovní činnosti zimní stadion k bruslení.

Stravování žáků ŠD zajišťují rodiče u vedoucí stravování. Žák obdrží stravovací čip, pokud ho zapomene nebo ztratí, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní doklad. Obědy se odhlašují i přihlašují 24 hodin předem. Děti ze ŠD se stravují ve společné školní jídelně, kam přicházejí s vychovatelkou.

Pokud nebude dítě vyzvednuto do konce pracovní doby, bude se postupovat následovně:

Vychovatelka telefonicky kontaktuje zákonné zástupce.

V případě nenavázání kontaktu s rodiči vyčká s dítětem ještě jednu hodinu v ŠD.
Pokud se ani v této době rodič nedostaví, bude tato skutečnost sdělena obvodnímu oddělení Policie ČR na tel. čísle 974 641 606, které dítě převezme ve spolupráci s pracovníkem OSPOD.

Je-li vyučování ukončeno dříve, vychovatelky nastupují do svého oddělení hned po skončení výuky a přebírají si děti od učitele.

Rodiče si o svém dítěti mohou pohovořit s vychovatelkou na třídních schůzkách nebo přímo v ŠD.

V době nepřítomnosti vychovatelky, přebírá oddělení ŠD učitelka nebo se děti dělí do skupin a přecházejí do jiného oddělení

školní družiny.

 

 

 

Ve Znojmě dne 2. 9. 2019

 

 

 

 

____________________________               ___________________________________

Ředitel školy: PaedDr. Pavel Trulík                  Vedoucí vychovatelka Jana Šebáková

 

 

 

 

 

 

-