Vybudování Lan a Wifi sítě školy a revitalizace přírodovědné učebny včetně nákupu didaktických pomůcek

C:\Users\vaculova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IROP_CZ_RO_B_C RGB.JPG

Doba realizace od: červen 2019 do únor 2021

Projekt

Vybudování LAN a WIFI sítě školy a revitalizace přírodovědné učebny včetně nákupu didaktických pomůcek

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003406

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98

Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

Prioritní osa: 06.2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Celkové náklady: 4 701 783,00 Kč

Dotace: 4 231 604,70 Kč

 

 

Stručný popis projektu

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků na ZŠ Pražská, Znojmo, čehož chce žadatel dosáhnout za pomocí nových metod výuky, moderních technologií a vylepšení výuky přírodních věd. V rámci projektu dojde k nákupu vybavení, které bude posléze aplikováno do výuky, proběhne také modernizace učebny z hlediska renovace nábytku, dále dojde k zajištění vnitřní konektivity školy a rovněž bude zajištěn bezbariérový přístup do modernizované učebny.

 

Doba realizace projektu je do 22. 02. 2021