Něco o škole

Naše škola vzdělává a vychovává žáky pro potřeby dalšího studia na středních školách studijního i praktického směru. Vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadstandardně se věnuje žákům nadaným formou speciálního programu. Poskytuje také podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity žáků v nejrůznějších formách specifikovaných podle zájmu a věku žáka.

Škola vytvořila vlastní školní vzdělávací program s názvem „Škola nové generace“. Program je zaměřen na rozvoj všech nezbytných kompetencí pro absolventa základní školy. Program se zaměřuje na cizí jazyky (angličtina od prvního ročníku, hodinově posílena v osmém a devátém ročníku, nepovinná němčina na prvním stupni), na matematiku a finanční gramotnost, na informatiku, přírodovědné předměty a na sport.

V současné době vyučujeme 703 žáků ve  29 třídách (15 tříd I. stupně, 14 tříd II. stupně).

 

Běžná výuka druhého stupně probíhá na hlavní budově školy a v jejím areálu. Ve všech třídách druhého stupně zachováváme kolektivy z prvního stupně pro snazší přechod na stupeň druhý. Klasická výuka je pravidelně obohacována o projektové vyučování a dny, terénní výuku, badatelskou a skupinovou práci, problémové vyučování, exkurze, besedy, kulturně a výchovně vzdělávací akce, sportovní dny a mnohé další. Na základě získaných poznatků v rámci vzdělávání zařazují pedagogové do výuky prvky metody CLIL. Pro žáky sedmých ročníků a starší je každoročně uspořádán lyžařský výchovně vzdělávací zájezd. K rozvoji jazykových kompetenci přispívají i kulturně studijní pobyty a v Anglii a v Rakousku. Na druhém stupni pracuje žákovský parlament.

 

Naše cíle

Ve škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola nové generace“. Usilujeme o to, aby žáci v průběhu školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Program klade důraz na činnostní pojetí vyučování, ve kterém mají žáci dostatek příležitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení a schopnost využití poznatků při řešení problémů. Ve vyučování využíváme moderními technické prostředky, interaktivní tabule a počítače.

 

Výuka informatiky

Žáci pracují s výpočetní technikou od 1. ročníku. Mají přístup na internet, kde získávají další informace k doplnění svých vědomostí. O velké přestávce a před vyučováním mají přístup do počítačových učeben. Součástí známky z informatiky v osmých třídách od roku 2012 jsou ročníkové práce, ve kterých musejí žáci obhájit své znalosti z oblasti tvorby prezentací a dovednost vlastního prezentování před publikem.

Od 1.9.2021 spustila škola výuku podle upraveného roku a vyučuje tzv. novou informatiku. byli jsme mezi prvními školami, které využili startovací ročník již naostro.

 

Věnujeme se žákům i po vyučování

Po vyučování nabízíme dětem širokou nabídku zájmových útvarů (celkovou nabídku zájmových útvarů najdete na stránkách I. a II. stupně). Zájmové útvary vedou pedagogičtí pracovníci v odpoledních hodinách v budovách školy. Řadu kroužků mohou děti navštěvovat v rámci školní družiny.

 

Součástí školy je i mateřská škola. Tvoří ji tři třídy s počtem 60 dětí, které se nacházejí na odloučeném pracovišti. Provoz zajišťují čtyři učitelky, tři asistentky pedagoga a dvě správní zaměstnankyně. Mateřská škola nemá žádné speciální zaměření, je to běžná mateřská škola rodinného typu, jejímž nezanedbatelným posláním je zajistit plynulý přechod dětí na základní školu v rámci jednoho subjektu.