Historie školy

Základní škola Pražská je první sídlištní školou, která vznikla ve Znojmě. Již několik desetiletí poskytuje žákům v souladu s učebními plány a osnovami základní vzdělání a to jak v oblasti vědomostí a praktických dovedností, tak v oblasti společenské výchovy. Naše škola má ve svém mottu vychovávat zdravě sebevědomé žáky, kteří dokáží vyjádřit své názory a aktivně se zapojit do života společnosti.

Základní škola Pražská je komplex tří budov propojených respiračními prostory, v nichž je začleněna umělecká a květinová výzdoba. Součástí budovy je prostorná školní jídelna pro 800 strávníků. K areálu školy patří svépomocí postavená budova školní družiny, rozlehlý pozemek s vytápěným skleníkem a přilehlou pracovnou, sportovní hřiště s běžeckou dráhou a parčík pro sportovní vyžití těch nejmenších.

Během provozu školy byly zbudovány odborné pracovny zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, kovodílna, dřevodílna, elektrodílna, cvičná kuchyňka a pracovny informatiky, jejichž vybavení je na vysoké úrovni.

Rok 1965 – byla zahájena stavba první sídlištní školy ve Znojmě – ZŠ Pražská. Projekt vypracoval ing. architekt Ledvina z krajského projekčního ústavu v Brně.
Realizace projektu byla svěřena Pozemním stavbám Znojmo.

Rok 1967 – byla dokončena a předána stavba, přičemž 4. září byl slavnostně zahájen první školní rok, školní rok 1967/68.

Rok 1985 – na druhém stupni ZŠ byla zavedena rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů, která je v současné době doplněna rozšířenou výukou cizích jazyků .

Rok 1993 – škola má právní subjektivitu.

Rok 2004 – k Základní škola Pražská byla přiřazena jako odloučené pracoviště Základní škola TGM Slovenská 33, 669 02 Znojmo.

Rok 2011 – byly otevřeny dvě třídy nově vzniklé Mateřská školy v budově školy na ulici Slovenská 33, Znojmo.

Rok 2011-2015 – vyučovalo se podle směru A+, B a B standard. Program A+ nabízel navýšené hodiny matematiky, českého jazyka a anglického jazyka, směr B standard měl posílené hodiny pracovního vyučování.

Rok 2016-současnost – byla provedena úprava ŠVP. Na prvním stupni byla posílena matematika. Ve třídách II. stupně je zachován sociální aspekt, tzn. žáci chodí spolu od 1. do 9. třídy. Posílili jsme hodinovou dotaci českého jazyka, matematiky a angličtiny.