Pavel Trulík, ohlédnutí

Školu jsem převzal 1.2.2012 s 500 žáky a 60 zaměstnanci. Dnes je nás 705 žáků, 90 zaměstnanců, 51 dětí v mateřské škole. Tento nárůst není rozhodně dán pouze demografickým vývojem. Jsem přesvědčen, že odráží období soustavné tvůrčí práce.
Po stránce technické jsem školu zdědil v žalostném stavu. Počet počítačů pro pedagogy a kanceláře byl 9. Jedna počítačová učebna měla 20 počítačů pro žáky. Papírové třídní knihy, černé tabule na křídu, skříňky ve třídách jsem si pamatoval jako žák této školy. Rovněž vybavení odborných učeben chemie, fyziky a přírodopisu pamatovala má školní léta.
Během následujících let jsme vybavili všech 36 učeben školy interaktivní a projekční tabulí. Zřídili jsme 2 plně vybavené počítačové učebny. Žákům je k dispozici 60 tabletů, dalších 30 mobilních notebooků a 8 velkoformátových tabletů. K nadstandardnímu vybavení školy patří i tři 3D tiskárny. Pořídili jsme zařízení pro výuku virtuální reality.
Ve všech třídách I. stupně je nový žákovský nábytek a začínáme obnovovat II. stupeň. Ve všech třídách jsou nové skříně, které slouží k odložení pomůcek žáků i jejich učitelů. Ve všech učebnách jsou položena nová linolea nebo nově nalakovány parkety. Zrekonstruované odborné učebny snesou přísná měřítka ve srovnání i s odbornými školami.
Žákům se věnujeme nejen v každodenním vysoce kvalitním vyučováním, ale i organizováním zájmových útvarů, kterých je 44 a jsou zdarma. Jako vysoce kvalitní hodnotím jazykové kurzy Cambridge, Konstruování s 3D tiskem a Klub nadaných dětí.
Po svém nástupu jsem pamatoval i na pedagogické pracovníky. Sborovna byla kompletně zrekonstruována, vybavena novým nábytkem a kvalitními kancelářskými židlemi. Každý pedagogický pracovník má k dispozici školou zapůjčený notebook. Zasíťování školy a připojení k internetu je samozřejmostí. Nejen sborovna, ale i místnost pro výchovnou poradkyni, kabinety pro prvostupňové učitelky a vychovatelky školní družiny prošly kompletní rekonstrukcí. Některým prostorům jsme dali nejen novou tvář, ale i nové využití. Vznikla víceúčelová místnost, která slouží jako čítárna, herna, prostor pro filmová a divadelní představení. Moderní cvičnou kuchyňku využívají i učitelé I. stupně se svými žáky a školní družina. Vybudovali jsme keramickou dílnu.
Škola se v posledních 11 letech díky mé aktivitě zapojila do 34 projektů, z toho byly 4 přeshraniční. Projekty přinesly škole 27,2 milionů korun, které byly investovány do vybavení školy, doučování žáků, do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ke zvýšení atraktivity školy. Z projektů bych vyzdvihl zřízení Adaptačních skupin pro ukrajinské děti, kdy jsem ušetřil zřizovateli 465 000 Kč z dotace MŠMT a zajistil pro vzdělávání ukrajinských dětí jako dar 3 interaktivní tabule. Ke zlepšení prostředí pro žáky a vybavení školy přispěla i moje aktivita při získávání sponzorských darů. Od různých partnerů jsem získal 1 314 000 Kč.
Považuji se za ředitele, který vnímá potřeby zřizovatele znojemských škol a ve všech případech, kdy jsem byl požádán o spolupráci, jsem byl nápomocen. Jako poslední uvádím příklad – můj aktivní přístup při rozšíření mateřské školy a při plánovaném zřízení logopedické ambulance. Ve svém přístupu k žákům zohledňuji sportovce. Jsou jim umožňovány jejich aktivity a sportovní kroužky jsou rovněž realizovány. V prostorech školního hřiště přibyl workout a jsme po výrazné rekonstrukci tělocvičny. K důstojnému prostředí pro všechny aktéry vzdělávání patří zrekonstruovaná školní jídelna a postupně modernizovaná školní kuchyně.
Po odchodu pana školníka Hrůzy byl zrekonstruován jeho byt na učebnu a hudebnu, které sloužily paní učitelce M. Přibylové k realizaci jejích tvůrčích aktivit. Hudebna byla díky mému přístupu k paní učitelce nadstandardně vybavena hudebními nástroji i hudebním zařízením. Dále si osobně velice cením úspěchů školy v covidovém období. Jaro 2020 jsme zvládli učením na dálku přes různá prostředí, ale podzim 2020 byl z naší strany vysoce kvalitní. Již pět dnů po uzavření škol jsme spustili online vysílání díky vybavení všech tříd konferenčními kamerami, zřízením společné Google učebny a pořízením dalšího softwaru, který umožňoval práci na tabuli, a dalšími výukovými programy, které mohli žáci sdílet z domova. Největší odměnou za toto období byly děkovné emaily i verbální vyjádření řady rodičů. Rovněž vysoce pozitivní výsledek dotazníkového šetření ČŠI na téma distanční výuky podtrhuje úspěšnost školy v tomto období.
Jako další pozitivum své práce vnímám výsledky šetření ČŠI z března 2022, kdy jsme byli za předvedené vyučovací hodiny, nastavená pravidla a vztahy ve škole vysoce pozitivně hodnoceni. Já osobně si nastavených vztahů mezi všemi účastníky vzdělávání velmi vážím a nesmírně mě potěšila aktivita našich pedagogických pracovníků, kteří se za mě postavili v období nehorázných a vykonstruovaných pomluv a poslali na radnici dva dopisy se svými podpisy na obhajobu mé práce a mé osoby. Za dobu mého působení jsme s mojí zástupkyní vytvořili atmosféru důvěry, vzájemné úcty a pochopení ke všem osobám ve škole. Vnímáme, že kdokoli může za námi přijít se svým osobním přáním či problémem a my vždy najdeme řešení, aby náš zaměstnanec byl spokojený. Jsem přesvědčený, že taková atmosféra do školy patří a na její vybudování jsem náležitě hrdý.
V polovině června jsme rozdali žákům 1. – 8. tříd anonymní dotazník pro rodiče, zda jsou se školou spokojeni, či nikoliv. Předali jsme 620 dotazníků, z nichž se vrátilo 521. Rodiče jsou s naší školou spokojeni v 501 případě, ve 20 nikoliv. Považuji tento výsledek za velmi pozitivní a domnívám se, že vhodně doplňuje Vám dostupné informace o vlídné atmosféře ve škole.
Vrátil bych se ještě k projektům. Škola je nyní ve stadiu realizace těch dvou posledních největších: „Didaktis“ z OP JAK a „Vybudování jazykové učebny včetně rekonstrukce skleníku a polytechnické učebny“ v rámci IROP II. Jsou to finančně nákladné a na realizaci náročné projekty, které si ode mě vyžadují velkou pozornost a spoustu práce. Rád bych Vás požádal, zda bych mohl bez vyhlášení konkurzu na mé místo přejít do třetího, pro mě závěrečného funkčního období. Nevypsáním konkurzu mi připravíte časový prostor řádně se věnovat těmto náročným projektům a obohatit školu o přínos těchto projektů.
Současně vnímám s ohledem na vykonanou práci vyhlášení konkurzu jako krok dehonestující mou osobu, znevažující práci všech poctivých zaměstnanců školy a nevážení si názorů rodičovské veřejnosti.
Znojmo, 17. 10. 2023