Zápis důvěrníků

Zápis ze schůze třídních důvěrníků Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole, Znojmo, Pražská 98

11. 4. 2022

Předseda sdružení rodičů: MUDr. Pavel Turek

Přivítání pana předsedy, hospodářky sdružení a všech třídních důvěrníků. Poděkování za spolupráci, souhlas s vybavením třídy skříněmi.

Několik aktuálních informací o škole:

1. Výchovně vzdělávací proces

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola nové generace.

Počty žáků:

Celkem 731, 368 I. stupeň, 363 II. stupeň, počet tříd 32 (17/15). Výhled: 31 tříd (16/15)

Školní družina: 8 oddělení

Mateřská škola: 45 dětí, větší množství dvouletých

Počet žáků se specifickými výukovými potřebami: 60 (3 nadaní, zbytek zdravotní znevýhodnění), 3 v MŠ, v tom je 9 žáků s přiznaným asistentem pedagoga a tři děti v MŠ. Celkem 12 AP. Navíc další pedagog ve třídě 2. C na 12 h.

Orientace školy:

Do roku 2025 je zpracována tříletá koncepce rozvoje školy, která je dostupná na stránkách školy. Nedochází k závratným změnám. Připomínka: škola využila hned první možnosti přepracovat ŠVP s „novou informatikou“

Personální zajištění:

65 pedagogických pracovníků (50 učitelů), 23 správních zaměstnanců.

Hodnocení žáků za 1. pololetí:

Prospěch: 428 vyznamenaných žáků, 27 nedostatečných známek

Chování: NTU 6, DTU 13, DŘŠ 10, „2“ 4, PTU 5, PŘŠ 4

Přihlášky na SŠ: 5 z 5. tříd, 6 ze 7. tříd, 88 z 63 žáků 9. tříd míří na studijní obory s maturitou

Cizinci ve škole: 2x Vietnam, 3x Mongolsko, 1x Tunisko, 1x Slovensko, 1x Maďarsko, 4+3 Ukrajina

Adaptační skupiny s výukou češtiny na Slovenské

 

2. Specifika školního roku 2021/2022

Počátek a pak celé první pololetí poznamenal covid. Karantény a izolace učitelů, karantény tříd, další dlouhodobé nemoci přinesly s sebou výrazné narušení standardního průběhu procesu výuky. V měsících září – prosinec bylo celkem 869 suplovaných hodin. Na nemocenské škola zaplatila za toto období ca. 400 tis. Kč navíc.

 

3. Doučování

Národní plán obnovy a doučování září – prosinec 2021. Vyplaceno 87.000 Kč. Adaptační chvilky: 83 h, 175 podpořených žáků. Doučování: 265 h, 60 žáků. Pokračuje od ledna nová podpora.

Šablony III: 80.000 Kč. 160 h, 40 žáků.

Standardně probíhá pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče. Odučí se ca. 80 h měsíčně navíc pro žáky s SPU pro ca. 70 žáků.

 

4. Účast školy v projektech

Cambridge kurzy: Žáci platí pouze závěrečnou zkoušku, jinak je celý kurz zadarmo, výhodné podmínky pro žáky díky našemu projektu s nakladatelstvím a díky projektu města Znojma Kolumbus I.

Kolumbus II. Probíhá ve třech aktivitách: Klub nadaných dětí, Přírodní vědy v pokusech, Základy konstruování s 3D tiskem.

Obě tyto aktivity byly poznamenány karanténami a omezenou realizací.

Mléko v evropských školách, Rodiče vítáni – škola otevřená rodičům, Ovoce do škol, Poskytování bezplatné stravy (sedmým rokem, 30 podpořených dětí a žáků na celý školní rok, dotace 112 tis. Kč).

Šablony III – Moderní výuka (získání projektových personálních pozic, výuka s NTB, projektové dny, dotace 1,52 mil. Kč). Zahájen 1. 2. 2021.

Připravujeme Letní školu s Kolumbem (týden od 9. srpna)

 

5. Hospodaření

Na darech v roce 2021 získáno 70 tis. Kč.

Rok 2022: Sberbank → KB. Blokované finanční prostředky, výpomoc zřizovatele.

 

6 a. Realizované opravy, rekonstrukce, modernizace, nákup vybavení

Oprava osvětlení v šatnách, instalace kamerového systému, lanová šplhací pyramida pro ŠD, herní prvek na zahradu MŠ, výmalba 5 tříd, vestibulu a chodby, oprava dívčích šaten u TV, oprava dívčích toalet u ŠD, pořízení varného kotle do školní kuchyně, výměna oken v budově na Slovenské

6 b. Plánuje se

Rozšíření MŠ na Slovenské, workoutové hřiště na Pražské

6 c. Potřeba, výhled

Rekonstrukce sportoviště, využití školní zahrady – venkovní výukové učebny (altány), hřiště, hrací místa pro školní družinu.

 

7. Zápis do prvních tříd, do MŠ a přihlášky do 6. třídy

Zápis do 1. třídy proběhl 9. 4. prezenční formou, přišlo 77 dětí, v tom 9 žádostí o odklad. Otevřeme 3 první třídy. Do MŠ 11. 5. Zájem o 6. třídy: otevíráme čtyři šesté třídy, máme v této chvíli 20 zájemců z jiných škol.

 

8. Péče o žáky, žákovský parlament

Jsou v provozu kroužky, již výše zmíněné kurzy Cambridge a hodiny nepovinné němčiny. Péče o žáky: ve škole působí dva výchovní poradci, čtyři speciální pedagogové, koordinátor pro práci s nadanými a se sociálně znevýhodněnými žáky. Fungují logopedické kroužky. Nadále jsou zajišťovány svačinky pro žáky. V rámci inkluze je poskytována speciální pedagogická péče, pedagogická intervence, rozšíření češtiny pro žáky cizince.

 

9. Rodiče

Pravidelně inovované webové stránky, webové stránky tříd prvního stupně, třídní schůzky. Každý učitel má stanoveny konzultační hodiny.

 

10. Personální stránka chodu školy

Odchod 3 PP – MD. Již je zajištěna náhrada. Jedna PP se vrací z MD.

 

Hospodaření – Mgr. Dagmar Savková

 

Připomínky z minulých třídních schůzek:

From: Jana Rybnikářová [mailto:jaryb@seznam.cz]
 

1) zlepšení a udržování toalet na budově družiny, kde jsou i třídy 1.B, 1.C, 2.B a 2.D

Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme o zvážení častějšího úklidu a dezinfekce na toaletách na této budově.

Vyměnili jsme uklízečku. Dle slov p. učitelek je situace výrazně lepší.

 

2) Zvážení vybudování zastřešeného prostoru, místa pro kočárky u malé budovy včetně bezbariérového vstupu – sjezdu pro kočárky nebo event. vozíčkáře. Maminky vodící starší děti do této budovy nechávají kočárky nad schodištěm. Sice si berou děti i osobní věci z kočárku do budovy, ale mají strach z krádeže kočárku nebo věcí, které jim tam zůstanou. Proto se ptají, zda by bylo možné vybudování menšího místa např. pro 2-3 kočárky s možností bezbariérového sjezdu z chodníku ke vchodu do budovy.

Nejsme schopni v této chvíli najít finanční prostředky na tuto akci.

 

3) Umístění více odpadkových košů kolem budovy školy a zvážení změny umístění popelnic u vchodu do hlavní budovy školy, které budí nehezký pohled na školu.

Omlouvám se, ale nenašli jsme řešení.

 

Připomínky z aktuálních třídních schůzek:

3. C – p. Culková: Bude se navyšovat počet žáků ve třídě na výjimku? Ne. Přijmeme 30. žáka (dívka z UA), více ne.

3. B – p. Feit: Počet žáků ve třídě? Zůstáváme na 24. Další nový žák by přinesl povinnost půlit angličtinu, neměl by kdo učit.

1. A – p. Rybnikářová: Projekt Děti do bruslí bude pokračovat? Ano, měl by. Všichni zúčastnění na tomto projektu vyjadřují spokojenost.

8. C – p. Medková: Negativně vnímáme změnu vyučující z angličtiny a z češtiny. Bylo provedeno z organizačních důvodů. Obava rodičů z dalších změn. V ČJ a v M určitě nebude. Rodiče si přejí změnu v AJ. Ředitel slíbil řešení.

8. A – p. Dr. Turek, p. Lichevníková: Návykové látky ve škole? U žáků se stal v nedávné minulosti oblíbený žvýkací tabák. Ve spolupráci s rodiči se podařilo tuto skutečnost eliminovat.

6. D – p. Němcová: Zda máme ve školním řádu ošetřen zákaz používání mobilních telefonů (k filmování spolužáků apod.). Ano, máme.

6. D – p. Němcová: Návrh na využívání prostředků sdružení rodičů na uhrazení preventivních programů pro žáky. Nesetkal se s pochopením. ŘŠ: uhradíme z ONIV nebo jsou programy zdarma.

p. Rybnikářová upozorňuje na hlouček kouřících žáků v prostoru za masnou. Budeme monitorovat.

Nebezpečný vjezd na nové parkoviště a obsazená parkovací místa. Není kde zastavit a jít pro dítě do ŠD. ŘŠ osloví město Znojmo s požadavkem vyhrazených parkovacích míst s časovým vymezením.

6. C – p. Šabatková: Incident se žáky ze ZŠ Václavské náměstí. Zúčastnili se projektu, chovali se vulgárně, hrubě, před školou fyzicky napadli žáky. Oznámeno na policii. Největší agresor je t.č. umístěn ve výchovném ústavu.

1. A – p. Rybnikářová: Letní škola s Kolumbem? Ano, ve druhém týdnu měsíce srpna. Téma připravujeme. Vše bude zdarma, vč. oběda.

 

Třídní důvěrníci pochválili a vysoce vyzdvihli kvalitu výuky a on-line výuky. Jmenovitě p. uč. Březinovou, Česnekovou, Fialovou, Kadlčíkovou, Přibylovou, Tunkovou, Stanislavovou, Vicanovou, Mahdalovou, Navrátilovou, Konvalinovou, Moravcovou, Tripalovou.

Třídní důvěrníci pochválili vychovatelky školní družiny za jejich práci.

Učitelé v 8. D a v 6. C byli pochváleni za velmi kvalitní on-line výuku.

8. D – p. Krotká vyzdvihla organizaci výuky a sestavení on-line rozvrhu hodin.

Poděkování ředitele školy třídním důvěrníkům za spolupráci, závěr schůzky.