Zápis důvěrníků

Zápis ze schůze třídních důvěrníků Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole, Znojmo, Pražská 98

17. 4. 2023

Předseda sdružení rodičů: MUDr. Pavel Turek

Přivítání pana předsedy, hospodářky sdružení a všech třídních důvěrníků. Poděkování za spolupráci.

Volby do školské rady – zvláštní formulář, druhá prezenční listina

Několik aktuálních informací o škole:

1. Výchovně vzdělávací proces

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola nové generace.

Počty žáků:

Celkem 728, počet tříd 31 (16/15). Výhled: 30 tříd (16/14). Cizinců 31 (UA 24). Učících se v cizině: 13

Školní družina: 8 oddělení

Mateřská škola: 39 dětí, větší množství dvouletých, buduje se rozšíření o jednu třídu

Počet žáků se specifickými výukovými potřebami: 114 , 4 v MŠ, v tom je 14 žáků s přiznaným asistentem pedagoga a tři děti v MŠ s AP.

Personální zajištění:

91 zaměstnanců, 66 pedagogických pracovníků, 25 správních zaměstnanců.

Orientace školy:

Do roku 2025 je zpracována tříletá koncepce rozvoje školy, která se zaměřuje na vytváření kvalitních vztahů mezi všemi aktéry vzdělávání. Např. ve školním roce 2021/2022 jsme zorganizovali 48 preventivních programů pro různé třídy.

Hodnocení žáků za 1. pololetí:

Prospěch: 436 vyznamenaných žáků, 265 prospělo, 19 neprospělo a 26 nehodnoceno.

Chování: NTU 3, DTU 2, DŘŠ 6, „2“ 3

Přihlášky na SŠ: 10 z 5. tříd, 5 ze 7. tříd, 83 žáků 9. tříd, z toho míří na studijní obory s maturitou 65 žáků

Třetí čtvrtletí:

140 žáků má alespoň jedno průběžné „N“ kvůli vysoké absenci, 66 průběžných nedostatečných.

Chování: 7x NTU, 3x DTU, 2x DŘŠ

 

2. Specifika školního roku 2022/2023

Dobrý start školního roku bez komplikací. Od druhého pololetí vysoká nemocnost a vysoká neúčast ve škole.

Pocovidové období nám doznívá. Náročnější situace se žáky, náročnější jednání s rodiči. Pravidla nastavená do konce roku 2019 jako by naráz neplatila. Bylo svoláno již 5 mimořádných pedagogických rad pro udělení důtky ředitele školy. Vesměs za vulgaritu žáků směrem k pedagogickým pracovníkům.

 

3. Doučování

Národní plán obnovy a doučování září–prosinec 2022: doučováno žáků 103, odučeny 301 hodina.

Národní plán obnovy a doučování leden–červen 2023: odučí se ca. 90 hodin měsíčně, doučuje 16 PP

Standardně probíhá předmět speciálně pedagogické péče. Odučí se ca. 42 h měsíčně pro 44 žáků

 

4. Účast školy v projektech

Cambridge kurzy: Žáci platí pouze závěrečnou zkoušku, jinak je celý kurz zadarmo, výhodné podmínky pro žáky díky našemu projektu s nakladatelstvím a díky projektu města Znojma Kolumbus I.

Kolumbus II. Probíhá ve třech aktivitách: Klub nadaných dětí, Přírodní vědy v pokusech, Základy konstruování s 3D tiskem.

Mléko v evropských školách, Rodiče vítáni – škola otevřená rodičům, Ovoce do škol, Poskytování bezplatné stravy (osmým rokem, 16 podpořených dětí a žáků na celý školní rok, dotace 68 tis. Kč). Nově od zřizovatele podpořeno 14 žáků

Šablony III – Moderní výuka (dotace 1,52 mil. Kč). Projekt ukončen, podána závěrečná zpráva o realizaci, věříme, že jsme byli úspěšní.

OP JAK – Didaktis: 3,1 mil Kč od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2025. Školní asistenti, výuka pro cizince, tandemová výuka a školení pro pedagogy.

IROP II (jazyková učebna, rekonstrukce skleníku a přilehlé učebny za 8,2 mil. Kč – postoupili jsme do dalšího hodnocení.

SYRI – projekt se Sociologickým ústavem AV. Šetření v šestých třídách s ročními intervaly, zisk 10 tis. Kč.

 

5. Soutěže, olympiády, akce školy

-Beata Marešová, 3. B, Dětská scéna, oblastní kolo recitační soutěže, 2. místo

-Klára Navrkalová, 2. A, Eva Mittnerová 4. A, Kateřina Čírtková 6. A po úspěšném absolvování regionálního výběrového kola postup do finále pěvecké soutěže Znojemský slavíček, která se bude konat 2. 4. 2023

-Kateřina Čírtková, 6. A, zeměpisná olympiáda, 1. místo, postup do krajského kola, Ondřej Turek, 9. A, 6. místo v okresním kole

-Anežka Rybníčková (8. C) a Ema Rejzková (8. B), postup do okresního kola olympiády v českém jazyce

-Natálie Plánková, 9. A v soutěži Já, prezident vyhlášené ČTedu získala speciální cenu

Žáci 5. B, 8. B, 8. C, 9. D, 7. A, 7. C soutěž Literární osvěžení, vyhlášení výsledků proběhne 23. 3. 2023

6. A zapojena do soutěže Souboj čtenáře, proběhne 3. 4. 2023

-Vanesa Ritter (7. B) - 1. místo v okresním kole olympiády z anglického jazyka v kategorii pro žáky 6. - 7. tříd. Nina Nekvasilová (8. B) 2. místo v okresním kole olympiády z anglického jazyka v kategorii pro žáky 8. - 9. tříd

-Matematická olympiáda – okresní kolo, 5. ročník, 2. místo Marek Navrkal, 3. místo Tereza Sejková, 4. místo Denis Zifčák, 6. místo Kristián Meixner

-Pythagoriáda – okresní kolo, 6. ročník, 1. místo Kateřina Čírtková, 8. ročník 5. místo Anežka Rybníčková

-Cambridge zkoušky: B2 (FCE) - 1 žák (Dulguun, získal známku A a dosáhl tak úrovně C1), B1 Preliminary) - 5 žáků (3 získali známku A a dosáhli tak úrovně B2), A2 (Key) - 10 žáků (přičemž 5 získalo známku A a dosáhli tak úrovně B1)

-Sport: Přespolní běh – mladší kluci - 2.místo, starší kluci - 3.místo, mladší dívky - 3.místo, Kaskáda race – kluci 7. B–2.místo, florbal – mladší dívky - 2.místo, mladší kluci - 2.místo, Tadeáš Beroun – účast na Olympiádě dětí a mládeže za Jihomoravský kraj – lední hokej

 

6 a. Realizované opravy, rekonstrukce, modernizace, nákup vybavení

Výmalba učeben (10 tříd), kuchyně a chodeb (2), oprava učebny VV a chodby u přírodopisu, oprava jedné třídy 1. stupně, nový nábytek do dvou tříd (lavic a židle a skříně – poděkování SR!), workoutové hřiště, rozšíření venkovního kamerového systému (vandalství na hřišti v odpoledních a večerních hodinách)

6 b. Probíhá

Rozšíření MŠ na Slovenské

 

7. Výhled – třídy

Dvě nebo tři první třídy, tři šesté třídy. Doplnění stávajících žáků z okolních neúplných ZŠ.

 

8. Péče o žáky, žákovský parlament

Jsou v provozu kroužky, již výše zmíněné kurzy Cambridge a hodiny nepovinné němčiny (vše zdarma). Péče o žáky: ve škole působí tři výchovní poradci, čtyři speciální pedagogové, koordinátor pro práci s nadanými a se sociálně znevýhodněnými žáky. Funguje logopedický kroužek. Nadále jsou zajišťovány svačinky pro žáky. V rámci inkluze je poskytována speciální pedagogická péče, pedagogická intervence, rozšíření češtiny pro žáky cizince a doučování.

Žákovský parlament pod vedením AP Brančové organizuje spoustu aktivit a jsou mu povolovány a vedením školy podporovány.

 

9. Zpráva o hospodaření

Mgr. Dagmar Savková

 

Připomínky z aktuálních třídních schůzek:

 

1.C Paní Vaňková – Vznesla dotaz ohledně předmětu AJ. Paní učitelka R. Kufová požaduje po žácích naučení se slovíček, ale orientace v učebnici i pracovním sešitě je složitá. Neví, o jaká jde slovíčka. Učivo prý přeskakují, proto je náročné vědět, co se mají žáci do výuky naučit.

Další rodiče s tímto dotazem ztotožňují. Bylo by pro žáky i rodiče přehlednější, nalepit aktuální slovíčka do školního sešitu a mít tak okruh slovíček ucelený.

Informace předám paní uč. R. Kufové.

Podobně 1. A

Vyjádření p. uč. Kufové:

Rodičům jsou informace sdělovány prostřednictvím asistentky pedagoga (zpočátku p. Bc. Soňa Smržová, nyní p. Karolína Pirožková).

Slovíčka, která mají děti umět – 6 základních slovíček z každé lekce (nachází se na spodní straně titulní dvojstrany ke každé lekci.

Prostřednictvím stránek třídy dostávají informace o připravovaném zkoušení, či testu, který bude další hodinu psán.

Učivo nepřeskakujeme, postupujeme dle jednotlivých lekcí, jak v učebnici, tak v PS.

Je pravda, že nám některé hodiny odpadly, tudíž možná u rodičů vznikl pocit, že to nejde plynule.

Pan Daněk – Navrhnul společný účet pro třídu, na který by rodiče přispívali malou částkou např. na zakoupení pomůcek pro žáky do výuky, fixy, lepidla, kapesníky. Informaci rozešlu hromadně rodičům emailem a požádám je o vyjádření k tomu návrhu. Děkuji za tuto aaktivitu.

Škola uvažuje o zavedení plateb přes evidenční program Bakaláři.

Pan Daněk – Denně hledají v šatně oblečení i obuv. Věci nacházejí na různých místech šatny. Pravděpodobně některý žák přemisťuje oblečení i obuv úmyslně.

Na situaci se budeme snažit během dopolední výuky dohlédnout, odpoledne požádám paní vychovatelky ŠD, aby situaci také sledovali.

 

3.D TU: mnozí rodiče mne informovali o nevhodném chování dětí z druhého stupně k mladším dětem, zejména v prostorách školních šaten (používají vulgarismy, děti zesměšňují, vysmívají se jim, provokují je apod.), kde je podle nich nedostatečný dozor. Nevhodné chování se nejčastěji děje po obědě, kdy děti odchází samotné do šaten. Rodiče se prý zkontaktovali i s rodiči z jiných tříd a jejich dětem se prý děje to samé. Domluva na vyřešení této situace.

V inkriminovanou dobu byl dohled v šatnách posílen další osobou. Aby nedocházelo k nežádoucí situacím v prostoru šaten, je tento monitorován kamerovým systémem. Lze tedy v případě nějakého tohoto vystupování viníka dohledat.

 

5.A Připomínky jen některých rodičů ke komunikaci s paní učitelkou Aj Mgr. Kufovou.

Mgr. Kufová: Z rodičů se nikdo od podzimních třídních schůzek nepokusil o osobní komunikaci se mnou ani během třídních schůzek mě nikdo nenavštívil.

Někteří rodiče (2–3) mě kontaktovali prostřednictvím mailu (společně s žáky posílají občas domácí úkoly nebo mi napíšou něco, co se týká jejich dítěte, na což okamžitě odpovídám a reaguji). Tudíž nechápu poznámku paní učitelky třídní.

 

6.A učebnice do fyziky (zápisky do sešitů), zhoršení v matematice, problém s kázní (rychlé řešení po odchodu na nemocenskou a následně na MD), zákaz mobilních telefonů ve výuce. Mobilní telefony plošně zakazovat nebudeme, neboť je řada učitelů využívá ve výuce (BYOD). Ve školním řádů budeme přesně definovat pravidla používání telefonů během školního dne. Pracovní sešity do fyziky nahrazují sešit i učebnici. Jsou přehledné a žák potřebuje jen jednu pomůcku do předmětu.

6.C platby v Bakalářích v případě zrušení ŽK, Možnost zavedení kroužku konverzace německého jazyka. TU vysvětlila paní Pláňkové, že o kroužek by s největší pravděpodobností nebyl zájem.

 

6.D p. Klašková (Šimon Havel) – Nespokojena s klasifikačním řádem školy, vyžaduje větší informovanost ohledně testů a více podpůrných materiálů. TU: O tom, že Šimon ne vždy pracuje, ví, proto si přeje dostávat informace do vlastních rukou i přímo ona.

 

7.C Srovnávací testy – prosba o hlášení předem, pouze jeden velký test během dne. Srovnávací testy – důvod zavedení: ověření si správných postupů při probírání učiva a při hodnocení. Vyučující se musí vždy shodnout na zadání. Jejich smyslem je zkvalitnit práci pedagogů

 

Zapsal: Pavel Trulík, 18. 4. 2023

 

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 17.4.2023

1/ Přivítání zástupců tříd, MUDr P. Turka, Mgr. D. Savkové.

2/ Volba nového člena školské rady – jednomyslně zvolena Mgr. Michaela Matolová, třídní důvěrník 3. B , další syn v 1. A, perspektiva delšího funkčního období)

3/ Informace o stavu žáků, tendence nenavyšovat, ba i ztenčit počet tříd z důvodu častého stěhování do odborných učeben.

4/ Navýšení počtu žáku s SPU – v současné době máme 114 žáků s PO, 17 asistentek pedagoga (14 na ZŠ, 3 v MŠ)

5/ Velký počet žáků s přesahující absencí 35 % (140 žáků nehodnoceno)

6/ Reakce na zápisy z třídních schůzek ze dne 13.4.2023

 

1. A – připomínky k výuce anglického jazyka, přemísťování oblečení v šatnách

Odpověď: posílení dohledu 12.45-13.05 h

 

5. A – špatná komunikace s p. uč. Kufovou

Odpověď: po skončení schůzky jednání s třídní důvěrnicí p. Entlerovou, na připomínky rodičů, které nám tlumočila, jsme našli shodné řešení. V úterý ráno pohovor s p. uč. Kufovou.

 

6. A – rodiče se nemohou shodnout, zda pracovní sešit do fyziky je dostačující, či nikoli

Odpověď: pohovor s p. uč. Skopalovou, autorkou pracovního sešitu, o možném navýšení učiva

Nekázeň v hodinách matematiky

Odpověď: p. uč. Krulová zastupuje p. uč. Tripalovou, která odešla v lednu na nemocenskou dovolenou. Příští rok změna vyučujícího.

 

6. C – platby v Bakalářích

Odpověď: zrušení ŽK na II. stupni, veškerá korespondence bude probíhat v Bakalářích

 

7. C – srovnávací testy, nekumulovat více testů do jednoho týdne

Odpověď: srovnávací testy zůstanou, důležitá součást dokumentace pro ČŠI, slouží k upevňování učiva

 

Všeobecně – užívání mobilních telefonů

Odpověď: nezakazujeme, upřesníme jejich užívání, popř. jejich zneužívání ve školním řádu

 

Diskuze:

Možnost u žáků na II. stupni absolvovat výuku v jiném týdnu, než do kterého žák půlené třídy patří. Jedná se např. o pěstitelské práce, či přípravu pokrmů. Ano, je to možné.

 

Instalace kamerového systému na hřišti, možnost jejího posílení v areálu školy.

 

Návykové látky ve školách, obecně.

 

Plot na hřišti, jeho oprava – podána žádost na Radu města Znojma. Zatím plot pravidelně kontrolován panem školníkem jednou týdně.

 

Poděkování za spolupráci.

 

Zapsala: Marie Hošpesová, zástupkyně ředitele