Koncepce dalšího rozvoje školy v období 2018 – 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZNOJMO, PRAŽSKÁ 98

 

Koncepce dalšího rozvoje školy v období 2018 – 2021

 

 

Úvod

 

Koncepce rozvoje a řízení školy pro uvedené období má základní cíl: zajistit kvalitní a efektivní chod školy a kvalitní výchovně vzdělávací proces na základě optimálního sladění jednotlivých oblastí.

Těmito slovy začínala koncepce rozvoje školy na uplynulé tříleté období. Vzhledem k pozitivnímu stavu jednotlivých oblastí, vzhledem k uspokojivé situaci školy v konkurenčním prostředí znojemských škol, vzhledem k rostoucímu zájmu o vzdělávání v naší škole se ukazuje, že je vhodné v nastoupeném trendu pokračovat. Koncepce rozvoje školy tedy volně navazuje na tu předchozí a doplňuje jednotlivé body o nové poznatky a nepřináší žádné převratné změny v orientaci a zaměření školy.

V koncepci rozvoje školy se snažím klást důraz na jasná pravidla a mechanizmy, s jejichž pomocí bude škola řízena a které umožňují efektivní organizaci školy a její rozvoj a zajišťují, že škola bude bezpečné, příjemné a vstřícné místo pro efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj dětí a žáků.

 

 

a) Oblast ekonomická

 

Hospodaření

 • zajistit vyrovnaný hospodářský výsledek školy z příspěvku na provoz od zřizovatele, případný kladný hospodářský výsledek využít na posílení rezervního fondu
 • zajistit posílení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájmy)
 • podporovat vlastní hospodářskou činnost, efektivně využít takto získané finanční prostředky na provoz školy i na odměny nepedagogickým pracovníkům
 • každoročně určovat priority ve vybavování školy, v opravách a udržování s cílem vytvořit bezpečné a esteticky kladně působící prostředí pro žáky i zaměstnance
 • pořizovat nové pomůcky hrazené z ONIV na základě potřebnosti. Spolupracovat úzce s předmětovými komisemi a metodickými sdruženími při nákupu učebnic a pomůcek
 • efektivně využít projektu Kolumbus (zřizovatel) pro další rozvoj vybavenosti pro výuku cizích jazyků
 • k dosažení efektivního ekonomického chodu školy zajišťovat šetrné a úsporné využívání finančních prostředků
 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT a MŽP, aktivně pracovat na tvorbě projektů k získání dotací
 • zajišťovat průběžnou obnovu ICT vybavenosti v souladu s přijatou strategií ICT
 • vhodnou komunikací s fyzickými a právnickými osobami zajistit další finanční prostředky formou darů na zlepšování školního prostředí pro žáky
 • získávat sponzory na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy

 

 

b) Oblast výchovně vzdělávacího procesu 

 

Řízení

 • přistupovat k řízení pedagogických procesů s vědomím, že vlastní řízení je pro kvalitu poskytovaného vzdělávání klíčové
 • školu řídit aktivně, monitorovat a vyhodnocovat fungování školy a následně přijímat účinná opatření
 • podporou chodu mateřské školy zajistit kontinuální a dlouhodobý proces výchovy a vzdělávání od útlého věku do stadia absolventa školy
 • pravidelnou konzultací a sbíráním informativního materiálu od osob pověřených metodickým vedením svěřených oblastí (výchovní poradci, koordinátoři práce s nadanými nebo sociálně znevýhodněnými žáky, metodik prevence, školní psycholog) vyhodnocovat problematiku konkrétních žáků v jejich agendách a přijímat efektivní opatření k práci s těmito žáky
 • zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy (výše uvedené pozice + vedoucí předmětových komisí a metodických sdružení, tento podíl efektivně využívat k podpoře řízení školy
 • s výsledky z kontrolní a hospitační činnosti pracovat tak, aby sloužily k poradenství a dalšímu růstu pedagogických pracovníků
 • směřovat činnosti pedagogů, aby promýšleli a připravovali výuku a výchovně vzdělávací strategie za systematického sledování vzdělávacího pokroku žáků
 • sledovat, zda na základě vyhodnocení výše uvedeného pokroku zohledňují pedagogové individuální potřeby žáků
 • na základě potřeb vývoje výchovně vzdělávacího procesu provádět vyhodnocování aktuálnosti ŠVP. V případě zjištění potřeby inovace vypracovat příslušný dodatek ŠVP či zpracovat novou verzi
 • hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP, aktuálně pracovat s učebním plánem
 • akce pořádané školou pečlivě plánovat ve spolupráci s příslušnými předmětovými komisemi a metodickými sdruženími
 • kvalitní personální politikou zajistit efektivní fungování pedagogického sboru při vhodném věkovém složení
 • pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury

 

Vzdělávání

 • zajistit rovné příležitosti pro všechny děti a žáky, poskytovat účinnou podporu a individuální péči všem dětem a žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními na základě vytvořené vlastní strategie práce
 • kvalitní vzdělávací činností připravit děti z mateřské školy na přirozeně bezproblémový přechod do základního vzdělávání
 • implementovat principy výuky, které v maximální možné míře přizpůsobují volbu výukových cílů, prostředků a metod individuálním schopnostem žáků a vedou k harmonickému rozvoji vědomostí, dovedností a postojů žáků na bázi kritického sebehodnocení
 • zařazovat do výuky prvky pro osvojení sociální gramotnosti
 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích
 • soustavně vést žáky ke schopnosti komunikovat s okolím na nejrůznější témata
 • v konkrétních vyučovacích jednotkách dávat žákům maximální prostor k realizaci vlastních schopností
 • dále rozvíjet kvalitu výuky v programu A+, věnovat maximální úsilí k dosažení úspěchu u přijímacích zkoušek na střední školy
 • od školního roku 2017/2018 se učí všichni žáci šestých tříd podle směru A+ z důvodu malého počtu žáků mající zájem o směr B standard. Dotazníkové šetření mezi učiteli potvrdilo myšlenku zachovat jádra tříd z 1. stupně, doplnit třídy o nově příchozí žáky a upustit od směru B standard. S tímto systémem 2. stupně byli seznámeni zákonní zástupci žáků současných pátých tříd. Byl konstatován souhlas s touto myšlenkou
 • úpravou ŠVP rozšířit možnosti volitelných předmětů pro žáky s orientací na budoucí učňovská povolání (využití dílen, školní zahrady, skleníku a cvičné kuchyňky)
 • v programu Sport nadále organizovat rozšířenou výuku ledního hokeje
 • sport chápat jako významný prvek v boji proti nežádoucím společenským jevům
 • podporovat všestranně žákysportovce, vytvářet žákům podmínky pro jejich sportovní vývoj
 • chápat rozvoj estetického vzdělávání jako důležitou složku komplexního výchovně vzdělávacího procesu
 • ročníkové práce žáků osmých tříd chápat jako jednu z prestižních záležitostí školy
 • pokračovat v organizaci jazykové soutěže základních škol
 • vhodně zařazovat terénní výuku, výuku v blocích a v projektech, s výsledky projektové výuky následně pracovat
 • realizovat projektový týden na druhém stupni zaměřený na aktuální ročníková témata
 • učit žáky zobecňovat konkrétní poznatky a naopak: učit je využít teoretických znalostí k poznání konkrétního jevu
 • organizovat, realizovat a vybírat školní akce tak, aby byly smysluplné a vhodně doplňovaly výchovně vzdělávací proces
 • soustavně inovovat program pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • vyvíjet efektivní spolupráci s poradenským zařízením
 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje
 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy
 • zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky
 • věnovat velkou pozornost výběru kvalitních asistentů pedagoga. Všestranně využívat nejen ve vlastních vyučovacích hodinách jejich potenciálu, aby se stali pevnou součástí pedagogického sboru

 

Výchova

 • každodenní výchovu orientovat k základnímu cíli, kterým je společně s rodinou vychovat řádného občana naší společnosti
 • v rámci prevence se opakovaně zaměřovat na rizikové chování žáků. Kyberšikanu a zneužívání sociálních sítí chápat jako velké riziko pro zdravý vývoj jedince
 • nadále budovat systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie a úcty k přírodě
 • využívat všech vhodných momentů k výchově k tvorbě kladných mezilidských vztahů, k úctě k lidem k vytvářeným hodnotám a k rasové a náboženské snášenlivosti
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků
 • zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu. To vše směřovat k principům uvážlivé volby dalšího vzdělávání a následné volby povolání
 • vychovávat k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání
 • soustavným a různorodým působením posilovat pocit sounáležitosti s naším regionem, např. formou aktivit v rámci projektového týdne. Využívat účelně návštěvy expozic znojemského muzea k posílení tohoto cíle
 • vhodnou formou zapojit rodiče do výchovně vzdělávacích programů
 • v rámci výchovy mimo vyučování nadále nabízet širokou škálu zájmových útvarů organizovaných školou a školní družinou
 • nabídkou a následnou realizací DVPP zajistit podmínky pro úspěšné naplnění výše uvedených cílů

 

c) Oblast sociální a public relations 

 

Oblast personální

 • zajišťovat optimální personální podmínky pro vzdělávání
 • pečovat o zajištění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho kontinuální profesní rozvoj, podporovat participaci učitelů na jejich vlastním profesním rozvoji
 • vytvářet podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností a aktivně podporovat začínající pedagogy pomocí institutu uvádějícího učitele
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace
 • v procesu řízení podporovat profesionalitu a odbornou zdatnost pedagogů
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj
 • kromě motivace k aktivitám zaměstnanců formou udělování mimořádných odměn využívat institutu cílové odměny
 • při hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců zohledňovat jejich profesionalitu v přístupu k plnění pracovních povinností, k potřebám rodičů a žáků a ke vzájemné spolupráci pedagogů
 • smysluplně využívat DVPP, podporovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky, podporovat zapojení pedagogů do projektů
 • provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj
 • vytvořit a udržovat na škole vstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující pedagogy, děti i rodiče a veřejnost

 

 

 

Vlastní klima školy

 • soustavně budovat harmonické mezilidské vztahy na pracovišti, chápat je jako nezbytné pro klidný a efektivní chod školy
 • budovat atmosféru vzájemné důvěřivosti a respektování mezi učiteli a žáky a mezi žáky vzájemně 
 • dbát na to, aby žádné dítě či žádný žák nebyli vyčleňováni z kolektivu
 • vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči
 • trvale zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostor a jejího okolí, aby žáci i zaměstnanci školy trávili svůj den v zajímavém a hezkém prostředím
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení
 • prohlubovat zájem rodičů o dění ve škole, trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou
 • chápat Sdružení rodičů při škole jako významného partnera při každodenní školní práci
 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání
 • vytvořit prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob

 

Public relations

 • chápat propagaci školy na veřejnosti a všechny souvislosti s PR jako nebytné pro efektivní chod školy
 • vnímat skutečnost rozumné naplněnosti tříd jako nezbytnou podmínku pro ekonomicky efektivní chod školy
 • soustavnou promyšlenou činností školy zajistit přitažlivost školy pro budoucí žáky a atraktivnost školy pro stávající žáky
 • pro získávání žáků do prvních tříd se zaměřit na spolupráci s mateřskými školami formou společných akcí, návštěv v mateřských školách, organizováním přípravného kurzu pro předškoláky
 • kvalitní výukou, pestrostí převyšující možnosti osmi resp. šestiletého gymnázia redukovat na minimum odchod žáků na tento typ školy, dosáhnout stavu, kdy odchody žáků jsou v jednotkách
 • propagaci školy vnímat na úrovních: webové stránky školy (jedna z nejpodstatnějších částí PR), informace o akcích školy do lokálního tisku
 • garantovat vysokou věcnou i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zpráva, informace do tisku, na webové stránky)
 • speciálně podchytit rodiče a děti naší mateřské školy, aby bylo pro ně automatické pokračování na naší základní škole
 • nabídnout možnost návštěvu školy kdykoliv, nepřipravovat pouze „vzorové hodiny“, otevřít školu, aby rodiče měli možnost navštívit vyučování
 • obecnou informovat přizpůsobit i faktu, že osobní zkušenost jiných rodičů je velmi důležitá
 • připravit podmínky pro realizaci společného výukového dne rodičů s dětmi.

 

Zobecněná charakteristika absolventa školy

Cílem každodenní práce školy je všestranně rozvinutý absolvent uvědomující si zásady slušného chování a zásady tolerantního přístupu k lidem kolem sebe. Absolvent školy má osvojené jazykové, počítačové, matematické kompetence. Orientuje se ve světě financí, na trhu práce a je připraven k celoživotnímu vzdělávání.

 

Vypracoval: Pavel Trulík

 

27. 2. 2018