Modernizace školy

Jsme si vědomi, že prostředí, ve kterém se žáci vzdělávají a pomůcky, které mají děti a učitelé k dispozici, jsou nezbytnou podmínkou kvalitní výuky. V této části bychom Vás rádi informovali, jaké kroky škola v tomto směru činí.

Pomůcky, technika, interaktivní tabule

Ve školním roce 2012/2013 byly pořízeny nové, moderní učebnice do českého jazyka, matematiky, přírodopisu, prvouky a anglického jazyka. Dále byly zakoupeny pomůcky a materiály pro výuku finanční gramotnosti. Kabinet přírodopisu byl vybaven mikroskopy a preparáty. Náklady dosáhly téměř 600 tisíc korun.

V průběhu školního roku jsme instalovali celkem šest interaktivních tabulí. Na čtrnáct tříd prvního stupně připadá nyní jedenáct interaktivních tabulí. Celkový počet učeben vybavených interaktivními tabulemi tak dosáhl počtu patnáct.

Aby mohli učitelé využívat interaktivní tabule, připravovat si výukové programy a vůbec pracovat s technikou a internetem, byl každému zakoupen notebook. Další technika pro projektové vyučování a prezentace prací žáků je rovněž nově k dispozici. Do moderního vybavení jsme v uplynulém školním roce investovali více jak jeden milión korun.

Rekonstrukce, opravy, stavební úpravy

Po dokončení výměny oken a zateplení budovy na konci roku 2011 pokračovaly další práce. Na jaře 2012 proběhly opravy stropů a zdí na našem odloučeném pracovišti a nemalé náklady byly spojené s modernizací zařizovacích předmětů do školní kuchyně. V létě pak byla započata kompletní rekonstrukce osvětlení v hlavní budově, která si vyžádala částku bez mála jeden milión korun. Na konci roku jsme dovybavili mateřskou školu nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami.

Přes vánoční prázdniny 2012/2013 se povedla rekonstrukce toalet ve školní družině. Na jaře 2013 jsme vymalovali polovinu hlavní budovy. Jednalo se o třídy 2. stupně a žáci se svými třídními učiteli si sami navrhli, jaké barvy se do jejich třídy použijí. Za tyto dvě akce jsme zaplatili 370 tisíc.

Díky štědrému sponzorovi se můžeme pochlubit novou, v květnu 2013 zprovozněnou, relaxační a čtenářskou místností – s novou podlahou, nábytkem, sedacími vaky a krásnou výmalbou.

O hlavních prázdninách byla zcela přepracována kotelna na odloučeném pracovišti na Slovenské. Akce si vyžádala přes 1,5 miliónu korun. Současně probíhala výměna osvětlení v tělocvičně a některých třídách za částku přesahující 100 tisíc korun. Strop a zdi v tělocvičně si vyžádaly další opravy.

V hlavní budově byly opraveny toalety ve dvou celých patrech. Práce a materiál byly vyčísleny na částku přes jeden milión korun. Za téměř 400 tisíc korun byla opravena školní kuchyně.

Modernizace ve školním roce 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 jsme mysleli nejen na naše žáky, ale i na jejich učitele. Přes vánoční prázdniny jsme zrekonstruovali kompletně sborovnu: nové skříně, osvětlení, podlaha, rozvody elektrické energie, výmalba, nové pohodlné židle. Na jaře 2014 přibyl nový nábytek a výpočetní technika. Každý učitel má nyní možnost pracovat ve sborovně na svém počítači. Po Vánocích čekalo na žáky nové zvonění.

Hlavní část modernizace školy začala na konci června. Hlavní budova se změnila ve velké staveniště. Druhou etapou pokračovala rekonstrukce toalet. Tentokrát přišly na řadu toalety ve druhém nadzemním podlaží a u odborných učeben. Pro naše prvňáčky jsme připravili zbrusu nové podlahy, nové nebo opravené školní tabule, v hlavní budově i výmalbu. Celkem bylo opraveno a natřeno deset tabulí. Pořídili jsme další dvě interaktivní tabule, a tím dosáhli počtu sedmnáct.

Fyziku a chemii se od září 2014 učí naši žáci ve zcela nové učebně. S přispěním rodičů jsme připravili nově vymalované třídy pro naše druháčky. Novou výmalbou září několik chodeb. Radost jsme jistě připravili všem žákům, kteří rádi vaří a připravují pokrmy, neboť na ně čeká úplně nová cvičná kuchyňka doplněná o cvičnou restauraci. Budeme se zde učit nejen vaření, ale i správnému stolování.

A když mluvíme o tom vaření, drobných oprav se dočkaly i obě naše školní kuchyně.

Rok 2015

I v roce 2015 se uskutečnily některé opravy, rekonstrukce a modernizace, abychom našim žákům

zajišťovali pokud možno podnětné estetické prostředí a funkční vybavení a prostory. Zároveň jsme rádi, že se naši žáci ke škole, k jejímu vybavení a zařízení chovají slušně.

Největší investiční akcí byla úplná rekonstrukce kotelny v hlavní budově. Stávající již nebyla provozuschopná. Kromě této největší akce probíhaly další. Hned na začátku roku byl opraven příchod do školní družiny. Poté byly školní kuchyně dovybaveny potřebným zařízením. Počítačová učebna na odloučeném pracovišti se dočkala modernizace. Na celkovou modernizaci odborné učebny informatiky na hlavní budově byly využity prostředky z projektové výzvy č. 51, od zřizovatele Města Znojma a z rodičovských a sponzorských darů. Děkujeme všem, kteří pomohli vybudovat novou učebnu!

S rostoucím počtem žáků (za tři roky o 150) vzniká i potřeba nových prostor, bylo proto nutné opravit některé učebny, aby mohly sloužit jako kmenové třídy. S tím souvisela oprava školních tabulí, malování, oprava osvětlení na chodbách druhého stupně, které již bylo v havarijním stavu. Díky rodičovské pomoci (opět děkujeme!) a z vlastních prostředků byla opravena místnost pro letošní 3. C. Jsme rádi, že se naší nové paní učitelce a našim novým žákům třída a škola líbí.

V některých třídách prvního stupně byl vyměněn hrací koberec. Všechny třídy dostaly praktickou příruční skříňku k tabuli. Mateřská škola byla obohacena herními prvky na zahradě, novými kousky nábytku a novými didaktickými pomůckami.

Rok 2016

V tomto roce jsme pokračovali v nastoleném trendu budování a zkrášlování. Počet tříd narostl na 29 a žáků je k 1. 9. 688.

Na odloučeném pracovišti byly opraveny podlahy ve čtyřech třídách a položena nová podlahová krytina. Paní učitelky dostaly nové učitelské stoly a židle. Jedna interaktivní tabule byla přemístěna do kmenové třídy. Podlahy se opravovaly i na hlavní budově. Podlaha v tělocvičně dostala nový nátěr protiskluzovým lakem. Tři třídy mají novou výmalbu a nainstalované nové interaktivní tabule. Poptávka po využívání počítačů nás přiměla ke kompletní rekonstrukci původní počítačové učebny, která má nové zdi, podlahu, nábytek a počítače. Počet stanic tedy dosáhl 50 počítačů pro žáky. Naši prvňáčci a družinové děti využívají novou šatnu s novým nábytkem. A rovněž jedna třída školní družiny svítí novými barvami. Původní počítačová učebna na L1 byla zrušena a na jejím místě je další kmenová učebna (letošní 2. B) s novou podlahou, výmalbou, skříněmi a žákovským nábytkem.

Velké poděkování patří opět zřizovateli a dárcům, jejichž finanční prostředky poskytnuté škole tyto naše aktivity umožňují. Město Znojmo si ale připravilo ještě jedno překvapení: našlo navíc peníze na nový vestibul! Bylo to časově napjaté, začalo se budovat v červenci, ale opravdu bylo vše před příchodem žáků hotové. Škola dostala důstojné vstupní prostory, ve kterých můžeme příjemněji přivítat hosty u příležitosti výročí otevření školy. Ano: příští rok má naše škola padesátku na krku.