Organizace školního roku 2021/2022

Opatření k zahájení školního roku 2021-2022

 

Opatření vycházejí ze Souboru doporučení pro školy vydaného MŠMT dne 17.8.2021.

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, u žáků 1. tříd 2. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví - použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

Vyhodnocení testu:

Pokud je výsledek pozitivní, je žák poslán do izolační místnosti. Zákonný zástupce je školou ihned informován o této skutečnosti a je povinen si své dítě ihned vyzvednout. Škola vystaví potvrzení o pozitivním testu a zákonný zástupce bezprostředně informuje svého dětského lékaře.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

Obdobně se pak postupuje v případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku. V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Žáci, kteří se nepodrobí testování,  jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m.

 

PaedDr. Pavel Trulík

ředitel školy

Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022 a testování žáků

 

1. ročníky

středa 1. 9. 2021

 • školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 v budově školní družiny v jednotlivých třídách, tento den se děti nepřezouvají
 • doprovod dítěte je povolen pouze jedné dospělé osobě s ochranou dýchacích cest (respirátor), děti mohou mít roušky
 • prosíme o zajištění 2-3 ks chirurgických roušek, jsou nutné pouze ve společných prostorách školy, ve třídě děti roušku sundají
 • testování žáků 1. tříd bude probíhat ve čtvrtek 2. 9. 2021 ve třídě, přítomnost jedné dospělé osoby je opět povolena
 • testování se neprovádí u žáků s dokončeným očkováním (uplynulo-li 14 dní od 2. očkovací dávky), dále pak u žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19, a u žáků, kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem
 • všechna nutná potvrzení týkající se netestování žáků je nutné donést dne 1. 9. 2021 a odevzdat třídnímu učiteli
 • prosíme, aby si děti vzaly již první den aktovky, dostanou pracovní sešity a učebnice
 • ukončení prvního školního dne kolem 9.00h
 • děti mají možnost již první den jít na oběd i do školní družiny, obědy se vydávají od 9.30 h
 • školní svačinky se budou vydávat od pondělí 6. 9. 2021

 

čtvrtek 2. 9. 2021

 • proběhne samoodběrové antigenní testování v kmenových třídách
 • děti se již přezouvají
 • vyučování končí v 10.45 h

 

pátek 3. 9. 2021

 • vyučování již probíhá dle rozvrhu
 • podrobné informace najdete na webových stránkách tříd

 

 

 

 

 

2. – 5. ročníky

středa 1. 9. 2021

 • žáci 2. – 5. ročníků se sejdou v 8.00 hodin ve svých kmenových třídách, v tento den se nemusí přezouvat
 • proběhne samoodběrové antigenní testování na stejném principu jako v loňském školním roce
 • prosíme o zajištění 23 ks chirurgických roušek, ty jsou nutné pouze ve společných prostorách školy, ve třídě žáci roušku nenosí
 • testování se neprovádí u žáků s dokončeným očkováním (uplynuloli 14 dní od 2. očkovací dávky), dále pak u žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19, a u žáků, kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem
 • v případě doprovodu dospělé osoby při testování je nutné využít místo v prostorách u školní tělocvičny
 • ve třídách proběhne poučení žáků o bezpečnosti
 • konec vyučování bude kolem 9.00 h
 • děti mají možnost již první den jít na oběd i do školní družiny, obědy se vydávají od 9.30 h
 • školní svačinky se budou vydávat od pondělí 6. 9. 2021

 

čtvrtek 2. 9. 2021

 • první hodina třídnické práce
 • od druhé vyučovací hodiny výuka dle rozvrhu
 • žáci se již přezouvají
 • podrobné informace najdete na webových stránkách tříd