Stanovy SR

Návrh stanov sdružení rodičů při Základní škole, Pražská 98, Znojmo

 

Název sdružení: Sdružení rodičů při Základní škole Pražská 98, Znojmo

Cíl činnosti: Spolupráce mezi školou a SR se bude rozvíjet v těchto oblastech:

 • koncepce výchovně vzdělávací práce školy
 • podmínky zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální
 • provoz školy, hygienické a stravovací podmínky dětí a žáků
 • zájmová a odborná činnost ve škole
 • záškoláctví a kázeňské přestupky
 • možnost pomoci rodičů škole, případné sponzorování a vzájemné podnikání školy a sdružení

 

Orgány Sdružení rodičů

 1. Valná hromada všech členů, která rozhoduje volbou o složení výboru SR. Je nejvyšším orgánem SR a výbor jí zvolený je jí odpovědný. Schází se nejméně 1x ročně.
 2. Sbor zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd, kteří jsou rodiči v jednotlivých třídách zvoleni. Je poradním orgánem výboru SR. Na svých schůzkách schvaluje rozhodnutí výboru připomínky a požadavky rodičů.
 3. Výbor SR má 7 členů a je volen Sborem zástupců z řad členů Sboru zástupců. Výbor rozhoduje o hospodaření s prostředky SR ve prospěch žáků školy a o plnění požadavků, které jsou SR předkládány vedení školy.
 4. Výbor SR se skládá: předseda, místopředseda, jednatel, zástupce pro otázky stravovací a hygienické, zástupce pro otázky hospodářské a kulturní činnosti

 

Práva a povinnosti členů Sdružení rodičů

 1. Členem SR se stávají rodiče žáků školy, kteří po seznámení se se stanovami SR podepíší a odevzdají přihlášku ke členství tříd učiteli (osobně nebo prostřednictvím svých děti).
 2. Učitelé a zaměstnanci školy se mohou stát členy SR, pokud jejich děti navštěvují školu. Podmínky pro vznik členství čl.1
 3. Ředitel školy není členem SR, ale může se zúčastňovat osobně nebo prostřednictvím svých zástupců jednání Sboru zástupců či valné hromady.
 4. Sdružení zástupců se obrací s nabídkou spolupráce na vedení školy nebo ve spolupráci s vedením školy naplňuje podle možností požadavky, které v souvislosti s činností školy vznikly.
 5. Členem SR se může stát i osoba, která nemá děti navštěvující školu, pokud souhlasí se stanovami SR a chce svou prací přispět k činnosti SR.
 6. Rodiče – členové SR – mají právo zúčastňovat se třídních schůzek a dalších akcí SR pořádaných v termínech daných výborem SR a školou.
 7. Rodiče mají právo být nejméně 2x ročně informováni prostřednictvím školního zpravodaje o činnosti školy a práci SR, která bude vycházet z cílů činnosti spolupráce mezi školou a rodinou.
 8. Rodiče se mohou s problémy, které souvisejí se školou obracet kdykoliv přímo na vedení školy.
 9. Rodiče mají právo být informováni prostřednictvím svých zástupců o hospodaření s prostředky SR.
 10. SR může požádat vedení školy o bezplatné využívání prostor školy, pokud se jedná o nevýdělečnou činnost SR, která nebude narušovat činnost školy. V případě výdělečné činnosti se SR dohodne s ředitelstvím školy na způsobu úhrady za využití školy.
 11. Rodiče – členové SR mohou na činnost školy přispět i zvláštním materiálním či finančním darem.

 

Zásady hospodaření

Příjmy:

 1. Budou získávány pravidelnými ročními příspěvky členů SR, a to ve výši 30,-Kč za 1 dítě a rodinu, který může být případně zvýšen nebo snížen.
 2. Příjmy získané dary a eventuelně sponzorským rozhodnutím valné hromady.
 3. Příjmy z hospodářské a jiné výdělečné činnosti SR (sbírky, dobročinné akce, kulturní akce aj.)

 

Vydání:

 1. Z prostředků SR budou podporovány akce pořádané školou ve prospěch žáků školy (lyžařské kurzy, exkurze, odměny žákům apod.) na základě rozhodnutí sboru zástupců a výboru SR.
 2. Z prostředků SR bude přispíváno na materiální výpomoc škole za účelem zlepšení vybavenosti školy, a to podle možností SR.
 3. Podpora sociálně slabším žákům na základě rozhodnutí sboru zástupců a výboru SR.
 4. Pokud dojde k dohodě mezi bývalým SR a nově vznikajícím Sdružením rodičů, budou prostředky bývalého SR převzaty novým SR a bude s nimi nakládáno podle vzájemné smlouvy obou organizací – tj. bývalého SR a nově vzniklého SR.

 

Dodatek č. 1 stanov SR při ZŠ Znojmo, Pražská 98 VSC/1-9014/91-R ze dne10.12.1991

Tento dodatek upravuje článek „Zásady hospodaření“ – kapitola „Příjmy“ takto:

Bod 1 bude nahrazen textem:
Budou získávány pravidelnými ročními příspěvky členů SR a to ve výši 50,- Kč na jedno dítě a rodinu, který může být případně snížen nebo zvýšen.

Doplňuje bod 4 ve znění:
Příjmy za opotřebení školních lyží, zapůjčených žákům školy na lyžařský výcvik v 7. ročníku ve výši 150,- Kč na jednoho žáka a turnus.

 

Dodatek č. 2 stanov SR při Základní škole a Mateřské škole, Znojmo, Pražská 98 VSC/1-9014/91-R ze dne 16.04.2012

Tento dodatek upravuje:

1) článek „Zásady hospodaření“ – kapitola „Příjmy“ takto:

Bod 1 bude nahrazen textem: Budou získávány pravidelnými ročními příspěvky členů SR a to ve výši 100,- Kč za každé dítě, který může být případně zvýšen nebo snížen.

2) článek „Orgány Sdružení rodičů“ takto:

Bod 3 bude nahrazen textem: Výbor SR má 5 členů a je volen Sborem zástupců z řad členů Sboru zástupců. Výbor rozhoduje o hospodaření s prostředky SR ve prospěch žáků školy a o plnění požadavků, které jsou SR předkládány vedení školy.